fbpx

ZAPISY

Bieg Sowy

BIEG SOWY 2024

Regulamin

Termin: 27.07.2024 r. (sobota)

  • godz. 18.00 – ok. 200 metrów (dzieci do 6 roku życia, roczniki 2018 i młodsze)
  • godz. 18.30 – ok. 400 metrów (dzieci w wieku 7-11 lat, roczniki 2013-2017)
  • godz. 19.00 – ok. 600 metrów (dzieci w wieku 12-14 lat, roczniki 2010-2012)

Start i Meta: plac przed Miejskim Stadionem Piłkarskim im. Floriana Krygiera od strony ul. Twardowskiego

Liczba zgłoszeń: łącznie na wszystkich dystansach i we wszystkich kategoriach – limit 200 osób

Zgłoszenia: internetowo maratonszczecinski.pl lub w biurze zawodów (do wyczerpania limitu zgłoszeń)

Opłata startowa – 40 zł

Pakiet startowy:

  • numer startowy,
  • koszulka (opcjonalnie – płatna dodatkowo – 40 zł)

Biuro zawodów: czynne będzie 27.07.2024 r. w godz. 10:00–17:00 w budynku stadionu

Klasyfikacja:

Dla biegów nie będzie prowadzona klasyfikacja, ani nie będzie dokonywany oficjalny pomiar czasu.

Nagrody:

Każdy uczestnik biegu (posiadający numer startowy) po ukończeniu biegu za linią mety otrzyma pamiątkowy medal

Uwagi końcowe:

Rodzice biegnący z dziećmi proszeni są o ustawianie się z tyłu grupy startujących, w sposób nieutrudniający rywalizacji innym biegnącym.
Warunkiem startu dziecka jest podpisanie oświadczenia-zgody opiekuna prawnego na udział w biegu. Oświadczenie powinno być podpisane przy odbiorze pakietu startowego w biurze zawodów.
Opiekun prawny jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Opiekun przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że opiekun rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem dziecka w biegu.
Opiekun wyraża również tym samym zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Ruchowej Akademii Zdrowia oraz udostępniania sponsorom oraz partnerom Maratonu Szczecińskiego, w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Ruchowej Akademii Zdrowia i Sponsora, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Opiekun wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez Ruchowej Akademii Zdrowia oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom.
Organizator zapewnia ubezpieczenie NW.
Kwestie nie ujęte w regulaminie lub ewentualne zmiany regulaminu mogą być podane do wiadomości przez organizatora bezpośrednio przed biegiem.

Powrót na górę

Copyright © 2017 Ruchowa Akademia Zdrowia w Szczecinie.