fbpx

ZAPISY

Bieg Sówki

BIEG SÓWKI 2023 - Regulamin

Termin: 29.07.2023 r. (sobota)

- godz. 19.15 - 200 metrów

- godz. 19.30 – 400 metrów

Dystanse:

- 200 metrów

(dzieci do 6 roku życia i młodsze – roczniki 2017-2022)

- 400 metrów

(dzieci od 7 do 11 roku życia – roczniki 2016-2012)

Start i Meta: START 200 m. - okolice kas Kąpieliska Arkonka, 400 m. - okolice Baru Szyszka, META - przy parkingu Kąpieliska Arkonka

Uczestnictwo: na 200 m dopuszczamy udział dzieci do 6 roku życia i młodsi – roczniki 2017-2022, na 400 m- dzieci od 7 do 11 roku życia – roczniki 2016-2012. Dzieci od 12 roku życia (rocznik 2011 i starsze), mogą startować w biegu RAZ 25h RUN z Mam Marzenie za zgodą rodzica/opiekuna.

Liczba zgłoszeń: łącznie na 200 m i 400 m – limit 100 osób

Zgłoszenia: internetowo maratonszczecinski.pl lub w biurze zawodów (do wyczerpania limitu zgłoszeń)

Opłata startowa – 30 zł

Przy obu biegach płatne przelewem lub w przypadku wolnych miejsc bezpośrednio gotówką przy zgłoszeniu w biurze zawodów.

Pakiet startowy:

numer startowy,

- 4 agrafki,

Biuro zawodów: czynne będzie:

29.07.2023 r. w godz. 10:00–18:00

Miejsce biura zawodów przy parkingu Kąpieliska Arkonka.

Klasyfikacja:
Dla biegu na 200 m oraz 400 m nie będzie oficjalnego pomiaru czasu i komunikatu z biegu.

Nagrody:

każdy uczestnik biegu (posiadający numer startowy) po ukończeniu biegu za linią mety otrzyma pamiątkowy medal

RODZICE biegnący z DZIEĆMI  prosimy o ustawianie się w tylnej części  startujących, tak aby nie przeszkadzały samodzielnie  biegnącym osobom. 
W przypadku startu dzieci -wymagane jest oświadczenie - zgoda rodzica lub prawnego opiekuna na udział w biegu. Oświadczenie powinno być podpisane przy odbiorze pakietu startowego w biurze zawodów.
Organizator zapewnia ubezpieczenie NW. Każdy rodzic/opiekun jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Rodzic/opiekun przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że rodzic/opiekun rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Zapisując dziecko do udziału w zawodach rodzic/opiekun akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Ruchowej Akademii Zdrowia oraz udostępniania sponsorom oraz partnerom Maratonu Szczecińskiego w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Ruchowej Akademii Zdrowia i Sponsora, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Rodzic/opiekun wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez Ruchowej Akademii Zdrowia oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom.

Kwestie nie ujęte w regulaminie lub ewentualne zmiany regulaminu mogą być podane do wiadomości przez organizatora bezpośrednio przed biegiem.

Dyrektor Biegu

Robert Szych

      

 

     

   

    

Powrót na górę

Copyright © 2017 Ruchowa Akademia Zdrowia w Szczecinie.