fbpx

WYNIKI

Regulamin sztafeta maratońska

REGULAMIN

1. NOCNA SZTAFETA MARATOŃSKA SZCZECIN

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem 1. Nocnej Sztafety Maratońskiej Szczecin jest Ruchowa Akademia Zdrowia w Szczecinie oraz RAZ Event

www.maratonszczecinski.pl, www.raz.szczecin.pl ,

II. CELE

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

3. Promocja Szczecina jako miasta atrakcyjnego turystycznie oraz miasta przyjaznego ludziom aktywnym.

4. Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa.

5. Integracja biegaczy w ramach grup, zespołów i firm.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Start Biegu odbędzie się 24 lipca 2021r. (sobota) o godzinie 22.00.

Linia startu zostanie zamknięta po ok. 15 minutach od strzału startera.

2. Długość trasy 1. Nocnej Sztafety Maratońskiej Szczecin - 42 195 m. Trasa będzie posiadać atest PZLA. Każdy zawodnik pokonuje 1 zmianę (pętlę 7 000 m), przy czym zawodnik na ostatniej zmianie pokonuje pętlę powiększoną o 195 metrów.

3. Trasa:

SZTAFETA (6 pętli – 7 000 m każda): START – przy wjeździe na parking płatny Arkonki, wzdłuż Kąpieliska Arkonka, dookoła Jeziora Goplany, wzdłuż Kąpieliska Arkonka (po przeciwnej stronie), Wzdłuż Syrenich Stawów, ul. Wincentego Pola, Al. Wojska Polskiego, ul. Arkońska, ul. Międzyparkowa, powrót w stronę kas Kąpieliska Arkonka pod wiaduktem, KONIEC PĘTLI – przy wjeździe na parking płatny Kąpieliska Arkonka.

Ostatnia (6) pętla jest dłuższa o 195 metrów – tj. odcinek wytyczony na placu parkingu prowadzący do METY

4. Przekazanie pałeczki sztafetowej powinno nastąpić w strefie zmian znajdującej się przed końcem każdej następnej pętli. Każdy zawodnik biega tylko jedną pętlę.

5. Na trasie znajdować się będą oznaczenia co 1 km.

6. Zawodników startujących w 1. Nocnej Sztafecie Maratońskiej obowiązuje limit czasu wynoszący 6 godzin.

7. Osoby, które pozostaną na trasie po upływie limitu, czynią to na własną odpowiedzialność, narażając się tym na łamanie przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

8. Poruszanie się poza wyznaczoną trasą biegu, skracanie dystansu skutkować mogą dyskwalifikacją.

9. Wszyscy uczestnicy 1. Nocnej Sztafety Maratońskiej Szczecin są zobowiązani do stosowania się do poleceń służ odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi Imprezy z ramienia Organizatora.

IV. PUNKTY ODŻYWCZE, PUNKTY KONTROLNE NA TRASIE

1. Punkty odżywcze znajdować się będą w dwóch miejscach: na 3 i 7 kilometrze każdej pętli.

2. Punkty kontrolne dodatkowego pomiaru czasu będą się znajdowały w miejscach: start, meta, 3 kilometr każdej pętli.

V. UCZESTNICTWO

1. Uczestnik 1. Nocnej Sztafety Maratońskiej Szczecin nie może brać udziału w innej konkurencji Imprezy.

2. W 1. Nocnej Sztafecie Maratońskiej Szczecin prawo startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej w dniu biegu, tj. 25.07.2020r. ukończą 16 lat za pisemną zgodą opiekuna prawnego

3. Wszyscy uczestnicy biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

4. Zespoły sztafetowe składają się z 6 osób. Możliwe jest zestawienie składu sztafety z samych kobiet, z samych mężczyzn lub mieszanej (3 kobiety, 3 mężczyzn). Skład mieszany, który nie będzie miał równej ilości kobiet i mężczyzn zaliczany będzie w wynikach do klasyfikacji mężczyzn.

Biuro Zawodów będzie się mieścić w miejscu startu Biegu Sztafetowego w terminach:

23.07 (piątek), w godz. 17.00 – 20.00

24.07 (sobota), w godz. 10.00 – 20.00

5. W Biurze Zawodów podczas weryfikacji kapitan z uczestnikami biegu sztafetowego otrzyma pakiety startowe zawierające m.in. pałeczkę sztafetową z chipem do pomiaru czasu, numery startowe dla poszczególnych zawodników ze sztafety, agrafki oraz koszulki techniczne (po wybraniu rozmiaru), worki sportowe, informator.

Sztafety, które dokonają opłaty startowej w dniu biegu w Biurze Zawodów nie mają gwarancji otrzymania koszulki w oczekiwanym rozmiarze.

Ponadto, w ramach pakietu startowego uczestnicy otrzymują: opiekę na trasie, możliwość korzystania z punktów nawadniania/odżywiania oraz pamiątkowy medal na mecie. Dodatkowo Organizator zapewnia obsługę medyczną, możliwość skorzystania z przebieralni, depozytu ubraniowego na czas trwania biegu.

6. Podstawą odbioru pakietu startowego jest dokument tożsamości i podpisane oświadczenia uczestnika (w przypadku nieletnich – ich opiekuna prawnego) o jego właściwym stanie zdrowia. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osób odbierających numer startowy poprzez sprawdzenie tych danych w dokumencie tożsamości.

7. Pakiet startowy może odebrać osoba startująca w biegu lub pisemnie upoważniona przez niego inna osoba. W przypadku nieletnich pakiet odbiera opiekun prawny.

8. Nie ma możliwości przepisania pakietu startowego na inny zespół.

9. Wymiana zawodników (maksymalnie 2) w poszczególnych zespołach jest możliwa w Biurze Zawodów na podstawie oświadczenia kapitana sztafety.

10. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

11. Wszyscy uczestnicy mogą otrzymać w Biurze Zawodów na podstawie numeru startowego worek z numerem umożliwiający przechowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. W przypadku utracenia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za odebranie worka przez nieuprawnioną osobę. Zabrania się pozostawiania w przechowalni przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

12. Osoby odbywające karę dyskwalifikacji za doping nie mają prawa startu w Imprezie.

VI. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.maratonszczecinski.pl

2. Operatorem zgłoszeń jest firma PROtiming Marcin Wnuk

3. Zgłoszenia online zostaną zawieszone w dniu 30.06.2021r. o godzinie 23:59. Po tym czasie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów, z zastrzeżeniem, że ilość numerów dostępnych wynosi 5.

VII. OPŁATY

1. Każdy uczestnik Imprezy ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego).

2. Opłata startowa zbiorcza dla każdej sztafety powinna być wniesiona przez kapitana sztafety lub osobę przez niego wskazaną.

2. Terminy i wysokości opłat przedstawia tabela:

TERMIN

OPŁATA

23.04. - 5.05.

462 zł (6 x 77zł)

6.05. - 30.06

582 zł (6 x 97 zł)

23-24.07. BIURO ZAWODÓW

900 zł (6 x 150 zł)

3. Opcje dodatkowe:

- Ręcznik (50cm x 90cm) – 30 zł,

- Kubek – 22 zł,

- Grawerowanie medalu – 25 zł.

4. RAZ Szczecin – zawodnicy członkowie Ruchowej Akademii Zdrowia Szczecin według stanu na 1 kwietnia 2021 otrzymują po imprezie 50% zwrot opłaty startowej, po wcześniejszej weryfikacji listy uczestników przez organizatora.

5. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) uczestnik jest zobowiązany do uzupełnienia różnicy do wysokości kwoty, jaką powinien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.

6. Opłaty startowej można dokonać wyłącznie online przy rejestracji (zgłoszeniu) do biegu na stronie www.protiming24.pl, wybierając opcję „DOKONAJ OPŁATY STARTOWEJ”.

7. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwie sztafety na liście startowej na stronie www.maratonszczecinski.pl

8. Po dokonaniu opłaty startowej jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

9. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Imprezie. Nie jest opłatą za pakiet startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie części kosztów organizacyjnych Imprezy.

10. Zespoły, które wniosły opłatę startową i chcą otrzymać fakturę, powinny przesłać takie zgłoszenie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz z danymi, na jakie ma być wystawiony rachunek.

11. W przypadku odwołania imprezy lub jej części z winy Organizatora, zobowiązany jest on do zwrotu opłaty startowej na rzecz uczestnika.

VIII. SKŁADY, KLASYFIKACJE I WYNIKI

1. Podczas 1. Nocnej Sztafety Maratońskiej Szczecin prowadzone będą klasyfikacje generalnie:

- żeńska – dla zespołów złożonych z samych kobiet

- męska – dla zespołów złożonych z samych mężczyzn

- mieszana – dla zespołów składających się z 3 kobiet i 3 mężczyzn

2. Podstawą klasyfikacji jest pomiar elektroniczny. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się uczestnika w danym punkcie trasy. Brak odczytu uczestnika na danym punkcie może być podstawą do dyskwalifikacji.

3. Klasyfikacja pierwszych 20 sztafet w kategorii generalnej odbywa się na podstawie czasu brutto, liczonego od chwili strzału startera.

4. W wynikach końcowych biegu każda sztafeta otrzyma informację o czasie brutto i netto.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do skierowania uczestnika biegu do wykonania badania dopingowego. Uczestnicy skierowani do takiego badania wybierani będą w sposób losowy. Pozytywny wynik badania dopingowego skutkuje automatyczną dyskwalifikacją, anulowaniem wyniku i koniecznością zwrotu ewentualnych nagród przyznanych przed ogłoszeniem wyniku badania.

7. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane będą do dnia 2 sierpnia 2021 r. do godz. 18.00 na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną najpóźniej w dniu 6 sierpnia 2021 r.

IX. NAGRODY

1. Wszystkie zespoły sztafetowe, którzy ukończą 1. Nocną Sztafetę Maratońską Szczecin otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

2. Nagrody dodatkowe:

- Zdobywcy miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej żeńskiej, męskiej i kobiecej w 1. Nocnej Sztafecie Maratońskiej Szczecin otrzymają puchary.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych nagród (w tym pieniężnych) i klasyfikacji. Będzie to określone w odrębnym regulaminie podanym do wiadomości.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest główny Organizator, tj. Ruchowa Akademia Zdrowia, ul. Zawadzkiego 25/8, 71-246 Szczecin (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

3. Dane osobowe uczestników 1. Nocnej Sztafety Maratońskiej Szczecin przetwarzane będą w celu organizacji Imprezy, dochodzenia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków prawnych (np. wystawiania rachunków), informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycznych, ogłoszenia wyników Imprezy, promocyjnych i marketingowych.

4. Przetwarzaniu podlegają również dane osobowe opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników Imprezy.

5. Dane osobowe uczestników Imprezy mogą być przekazane następującym podmiotom:

- instytucjom, którym muszą być udostępnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

- firmie, za pośrednictwem której prowadzony jest proces przyjmowania zgłoszeń do Imprezy oraz pomiar czasu

6. Organizator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), nazwę klubu, wizerunek.

7. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w 1. Nocnej Sztafecie Maratońskiej Szczecin.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas biegu poszczególni zawodnicy sztafety na swojej zmianie muszą mieć pałeczkę sztafetową (z chipem do pomiaru czasu). Ponadto każdy zawodnik musi mieć swój numer startowy przymocowany z przodu. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona i skutkować może dyskwalifikacją.

2. Przebywanie na trasie 1. Nocnej Sztafety Maratońskiej Szczecin bez ważnego numeru startowego oraz zezwolenia Organizatora (identyfikator – osoby funkcyjne) jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego lub zezwolenia Organizatora (identyfikator) będą usuwane z trasy przez obsługę biegu. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz biegi ze zwierzętami. Bieg z wózkiem dziecięcym możliwy jest jedynie po przesłaniu do Organizatora indywidualnego wniosku w formie mailowej oraz uzyskaniu zgody Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia do biegu bez podania przyczyn. W przypadku wniesienia opłaty startowej, zostanie ona zwrócona.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy (w całości lub części) lub jego przerwania bez podania przyczyn.

5. Organizator zapewnia ubezpieczenie NW. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości niniejszego regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę dla personelu medycznego działającego w imieniu Organizatora na udzielenie mu pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych ratujących życie oraz transport w bezpieczne miejsce. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

6. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.

7. Zapisując się do udziału w Imprezie uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Ruchowej Akademii Zdrowia oraz udostępniania sponsorom oraz partnerom 1. Nocnej Sztafety Maratońskiej Szczecin w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Ruchowej Akademii Zdrowia i sponsorów, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez Ruchowej Akademii Zdrowia oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do podjęcia ostatecznych decyzji.

Zespół Organizacyjny

1. Nocnej Sztafety Maratońskiej Szczecin

Michał Piersiński

Robert Szych

      

  

    PATRONAT MEDIALNY

    

   

      

  

      

       

    

     

      

     

       

                      

         

        

       

Powrót na górę

Copyright © 2017 Ruchowa Akademia Zdrowia w Szczecinie.