REJESTRACJA

Regulamin koleżeński

KOLEŻEŃSKI

6. NOCNY MARATON SZCZECIŃSKI i PÓŁMARATON

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem 6. Nocnego Maratonu Szczecińskiego i Półmaratonu w formie KOLEŻEŃSKIEJ jest Ruchowa Akademia Zdrowia w Szczecinie oraz RAZ Event

www.maratonszczecinski.plwww.raz.szczecin.pl

2. Partnerem wydarzenia jest Miasto Szczecin.

II. CELE

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia

3. Promocja aktywności wykonywanej indywidualnie w czasie pandemii.

4. Umożliwienie biegaczom zgodnie z wytycznymi rządu- Ministerstwa Zdrowia w czasie COVID-19

III. TERMIN I MIEJSCE

1.Bieg odbędzie się w pierwotnym terminie, tj. 25.07. 2020 r. o godz. 22.00
2. Bieg nie będzie miał formy wyścigu, tempo będzie dostosowane do możliwości grupy. W przypadku dużego zróżnicowania zawansowania biegaczy - ich poziomu sportowego, podzielimy grupę na kilka mniejszych. Tempo 1 grupy nie szybsze niż na 4 h 00’ w Maratonie, a 2 h 00’ w Półmaratonie.

3.Odbędzie się bez zamykania ulic, ciągami pieszo-rowerowymi na trasie możliwie zbliżonej do tej, którą do tej pory wytyczyliśmy, ale z zachowaniem zasad ruchu pieszych, tj. przestrzegania świateł, przejść dla pieszych. Bez asysty wozów policyjnych.

IV. LIMIT

1.Limit 150 osób (wytyczne ze względów epidemicznych).

2.System zgłoszeń otwarty zostanie 15.07. o godzinie 14.00 a zamknięty 22.07. o godz. 23.59

W przypadku większej ilości chętnych niż 150 osób o zakwalifikowaniu do biegu decydować będą w kolejności:

- ukończenie wszystkich 5 dotychczasowych edycji Maratonu Szczecińskiego,

- gotowość startu na dystansie maratońskim (42.2 km),

- członkostwo w Ruchowej Akademii Zdrowia Szczecin – organizatora imprezy

- kolejność zgłoszeń.

3.Zawodników nie obowiązuje limit czasu w biegu.

V. UCZESTNICTWO i ZGŁOSZENIA

1. W 6. Nocnym Maratonie Szczecińskim i Półmaratonie prawo startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej w dniu biegu, tj. 25.07.2020r. ukończą 18 lat.

2. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.maratonszczecinski.pl

3. Operatorem zgłoszeń jest firma PROtiming Marcin Wnuk

4. System zgłoszeń otwarty zostanie 15.07. o godzinie 14.00 a zamknięty 22.07. o godz. 23.59.- limit 150 osób i zasady patrz IV pkt 2.

5. Przy dokonywaniu zgłoszenia zawodnik wybiera rozmiar koszulki technicznej.

VI. ZASADY

1. Uczestnik rejestruje sie do Biegu.

2. Każdy z Uczestników Biegu ma do pokonania dystans 42 km 200m

  • Dystans MARATOŃSKI można pokonać na dwa sposoby:

biegnąc ,,od startu do mety'' pokonując jednorazowo dystans 42 km200 m w dniu 25.07.2020, start o godz.22.00 . Trasa na dwóch jednakowych pęlach, każda długości 21km 100m.

  • Dystans Półmaratoński - biegnąc ,,od startu do mety'' pokonując jednorazowo dystans 21 km 100m w dniu 25.07.2020 . Start o godz.. 22.00 – przy Netto Arenie

5. Uczestnik może swój bieg rejestrować własnym urządzeniem rejestrującym czas i pokonaną trasę ( zegarek, telefon) z GPS . Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia / zrzutu z ekranu pokazującego bieg z widocznym dystansem i czasem.

6. Po ukończeniu Biegu Uczestnik załącza swój wynik (dołącza zdjęcia lub zrzut z ekranu pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym dystansem i czasem) na swoim profilu zgłoszeniowym.

7. Załączenie wyniku można wpisać tylko raz.

8. Niepełne wyniki nie badą brane pod uwagę.

9.Liczy się wynik, który będzie udokumentowany na zdjęciu / zrzucie ekranu. Jeżeli uczestnik przebiegnie np 42 km, w wynikach będzie widniał czas z 42 km.Dlatego Uczestnik powinien zrobić wszystko, aby przebiec cały dystans 42km 200 metrów, jednocześnie pamiętając, że 42,2 km to minimalny dystans pozwalający na klasyfikację w Biegu. Dotyczy to również biegu na 21km 100 m.

10. Organizator sukcesywnie będzie weryfikował, aktualizował wyniki i publikował je na stronie www.maratonszczecinski.pl

11. Medale i koszulki będą wysyłane w ciągu 2-3 tygodni od zakończenia biegu i weryfikacji wyników- licząc od 19.08.2020r. Pakiet można odebrać również osobiście w biurze RAZ Event ul. Szafera 7 pok.31 po tym terminie.

VII. OPŁATY

1. Każdy uczestnik 6. Nocnego Maratonu Szczecińskiego i Półmaratonu w formie KOLEŻEŃSKIEJ ponosi koszty opłaty startowej w wysokości 50 zł potrąconej z wniesionej już opłaty startowej. Pozostała kwota – różnica zostanie zwrócona uczestnikom.

2. Opłaty startowej można dokonać wyłącznie online przy rejestracji (zgłoszeniu) do biegu na stronie www.protiming24.pl, wybierając opcję „DOKONAJ OPŁATY STARTOWEJ”.

3. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku uczestnika na liście startowej na stronie www.maratonszczecinski.pl

4. Osoby, które wniosły opłatę startową i chcą otrzymać fakturę, powinny przesłać takie zgłoszenie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz z danymi, na jakie ma być wystawiony rachunek.

IX. NAGRODY i KLASYFIKACJE

1. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe koszulki, a zawodnicy którzy ukończą 6. Nocny Maraton Szczeciński i Półmaraton – KOLEŻEŃSKI otrzymają pamiątkowe medale – w miarę możliwości zaraz po biegu lub po terminie 19.08.2020r.

2. Nagrody i klasyfikacje dodatkowe- brak.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych nagród i klasyfikacji. Będzie to określone w odrębnym regulaminie podanym do wiadomości.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest główny Organizator, tj. Ruchowa Akademia Zdrowia, ul. Zawadzkiego 25/8, 71-246 Szczecin (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

3. Dane osobowe uczestników 6. Nocnego Maratonu Szczecińskiego oraz Nocnego Półmaratonu Szczecińskiego przetwarzane będą w celu organizacji Imprezy, dochodzenia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków prawnych (np. wystawiania rachunków), informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycznych, ogłoszenia wyników Imprezy, promocyjnych i marketingowych.

4. Przetwarzaniu podlegają również dane osobowe opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników Imprezy.

5. Dane osobowe uczestników Imprezy mogą być przekazane następującym podmiotom:

- instytucjom, którym muszą być udostępnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

- firmie, za pośrednictwem której prowadzony jest proces przyjmowania zgłoszeń do Imprezy oraz pomiar czasu

6. Organizator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), nazwę klubu, wizerunek.

7. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w 6. Nocnym Maratonie Szczecińskim i/lub Nocnym Półmaratonie Szczecińskim

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Bieg nie będzie miał formy wyścigu, tempo będzie dostosowane do możliwości grupy.

2. W przypadku dużego zróżnicowania zawansowania biegaczy - ich poziomu sportowego, podzielimy grupę na kilka mniejszych. Tempo 1 grupy nie szybsze niż na 4 h 00’ w Maratonie

a 2 h 00’ w Półmaratonie.

3.Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą BIEC ciągami pieszo-rowerowymi na trasie możliwie zbliżonej do tej, którą do tej pory wytyczyliśmy, ale z zachowaniem zasad ruchu pieszych, tj. przestrzegania świateł, przejść dla pieszych.

4. Zapisując się do udziału w Imprezie uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Ruchowej Akademii Zdrowia oraz udostępniania sponsorom oraz partnerom 6. Nocnego Maratonu Szczecińskiego (w tym Nocnego Półmaratonu Szczecińskiego) w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Ruchowej Akademii Zdrowia i sponsorów, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez Ruchowej Akademii Zdrowia oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do podjęcia ostatecznych decyzji.

      

  

   

   

   

   

   

    

       

    

    

     

    

      

                      

         

        

        

         

         

         

Powrót na górę

Copyright © 2017 Ruchowa Akademia Zdrowia w Szczecinie.