Rejestracja 2018

Kids Fun Run

Regulamin  KIDS FUN RUN

Termin: 03.06.2018 r. (niedziela) o godz. 13:00
Dystans: 195 m
Start i Meta: Netto Arena (miejsce mety 4. Sanprobi Maratonu Szczecińskiego)
Uczestnictwo: dopuszczamy udział dzieci do 6 roku życia (urodzone w 2012 r. i młodsze), w przypadku młodszych roczników wskazana opieka rodzica.
Liczba zgłoszeń: limit 200 osób.
Zgłoszenia: internetowo protiming24.pl do dnia 28.06 2018 r.  lub bezpośrednio w biurze zawodów (02.06. w godz. 10:00–20:00), jeśli nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń.

Opłata startowa: 15 zł od osoby, wpłacana podczas zgłoszenia internetowego - wyłącznie online lub bezpośrednio gotówką przy zgłoszeniu  w biurze 02.06 (w przypadku posiadania wolnych pakietów startowych).
Pakiet startowy:
karta startowa, 4 agrafki, koszulka.
Biuro zawodów czynne będzie w dniach:

 • 02.06.2018 r. w godz. 10:00–20:00 – Netto Arena,
 • 03.06.2018 r. w godz. 10:00–12:00- Netto Arena (tylko odbiór pakietu startowego, bez możliwości zgłoszenia).

Nagrody: każdy uczestnik biegu (posiadający kartę startową) po ukończeniu biegu za linią mety otrzyma pamiątkowy medal „KIDS  FUN RUN’’ oraz wodę.


UWAGA!

 • Nie będzie oficjalnego pomiaru czasu i komunikatu z biegu „KIDS FUN RUN”.
 • DZIECI biegnące z RODZICAMI ustawiane będą w tylnej części startujących, tak aby nie przeszkadzały samodzielnie  biegnącym dzieciom. 
 • Wymagane jest oświadczenie - zgoda rodzica lub prawnego opiekuna na udział w biegu. Oświadczenie powinno być dostarczone organizatorowi przy odbiorze pakietu startowego „KIDS FUN RUN” w biurze zawodów.
  Organizator zapewnia ubezpieczenie NW. Każdy RODZIC jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. RODZIC przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że RODZIC  rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  Zapisując DZIECKO  do udziału w zawodach RODZIC akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Ruchowej Akademii Zdrowia oraz udostępniania sponsorom oraz partnerom 3. Maratonu Szczecińskiego Sanprobi w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Ruchowej Akademii Zdrowia i Sponsora,  na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. RODZIC wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez Ruchowej Akademii Zdrowia oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu,  nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom.
  Kwestie nie ujęte w regulaminie lub ewentualne zmiany regulaminu mogą być podane do wiadomości przez organizatora bezpośrednio przed biegiem.

Dyrektor Biegu
Robert Szych

   

   

    

   

   

   

 

   

   

       

    

    

   

    

     

    

    

             

     

          

         

        

Powrót na górę

Copyright © 2017 Ruchowa Akademia Zdrowia w Szczecinie.