Rejestracja

Fun Run / Fun Nordic Walking

WAŻNA INFORMACJA
5 zł z każdej opłaty startowej w biegach KIDS FUN RUN i FUN RUN / FUN NORDIC WALKING zostanie przeznaczone na cel charytatywny, a dokładnie na wsparcie terapii 5-letniego Kajetana Majewskiego ze Szczecina, u którego zdiagnozowano autyzm.
Kajtuś jest podopiecznym fundacji AVALON (KRS 0000270809), ma 5 lat, od 3 lat jest poddawany terapii i ciężko pracuje, by pokonać ograniczenia i zaburzenia, jakie niesie ze sobą spektrum autyzmu..
Pieniądze można też przekazywać bezpośrednio na konto fundacji AVALON z dopiskiem MAJEWSKI i numerem 2964 (nr konta: 62 16 00 1286 0003 0031 8642 6001).
Więcej o Kajtku i jego zmaganiach z autyzmem: LINK
http://majewskikajetan.pl/

Termin: 25.06.2017 r. (niedziela ) o godz. 10:00.

Dystans: ok. 4,2 km –trasa 2 okrążenia po nawierzchni twardej – chodniki – trasa rowerowa.
Start i Meta: Azoty Arena (miejsce mety 3. Maratonu Szczecińskiego Sanprobi)
Uczestnictwo: dopuszczamy udział dzieci od 7 roku życia (urodzone w 2010 r. i starsze), w przypadku młodszych roczników prosimy o udział w KIDS RUN ( wskazana opieka rodzica), górnego limitu wieku nie przewidujemy.
Liczba zgłoszeń: limit 420 osób.
Zgłoszenia: http://www.protiming24.pl/zapisy.html do dnia 18.06 2017 r.  lub bezpośrednio w biurze zawodów (24.06. w godz. 10:00–20:00), jeśli nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń.

W przypadku zapisów w biurze zawodów nie gwarantujemy odpowiedniego rozmiaru koszulki „ FUN RUN/ Nordic Walking”.
Opłata startowa: 25 zł od osoby, wpłacana podczas zgłoszenia internetowego  wyłącznie online lub na numer konta: 63 1140 2004 0000 3502 7627 9913  lub bezpośrednio gotówką przy zgłoszeniu  w biurze 24.06 (w przypadku posiadania wolnych pakietów startowych).

 Z każdej opłaty startowej 5 złotych przekazane zostanie dla KAJTUSIA .

Pakiet startowy: karta startowa, 4 agrafki, okazjonalna koszulka (rozmiary dziecięce- możliwość wyboru zależy od chwili odbioru pakietu startowego)

Biuro zawodów czynne będzie w dniach:

 • 24.06.2017 r. w godz. 10:00–20:00 – Azoty Arena,
 • 25.06.2017 r. w godz. 7:00–9:00- Azoty Arena (tylko odbiór pakietu startowego, bez możliwości zgłoszenia).

Nagrody: każdy uczestnik biegu (posiadający kartę startową) po ukończeniu biegu za linią mety otrzyma pamiątkowy medal „FUN   RUN/ Nordic Walking’’ oraz wodę.


UWAGA!

 • Nie będzie oficjalnego pomiaru czasu i komunikatu z biegu „FUN RUN/ Nordic Walking ”.
 • RODZICE biegnący z DZIEĆMI prosimy o ustawianie się w tylnej części  startujących , tak aby nie przeszkadzały samodzielnie  biegnącym osobom. 
 • W przypadku startu dzieci -wymagane jest oświadczenie - zgoda rodzica lub prawnego opiekuna na udział w biegu. Oświadczenie powinno być dostarczone organizatorowi przy odbiorze pakietu startowego „FUN RUN/ Nordic Walking ” w biurze zawodów.
  Organizator zapewnia ubezpieczenie NW. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik  rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  Zapisując się  do udziału w zawodach Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Ruchowej Akademii Zdrowia oraz udostępniania sponsorom oraz partnerom 3.Maratonu Szczecińskiego Sanprobi w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Ruchowej Akademii Zdrowia i Sponsora,  na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez Ruchowej Akademii Zdrowia oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom.
  Kwestie nie ujęte w regulaminie lub ewentualne zmiany regulaminu mogą być podane do wiadomości przez organizatora bezpośrednio przed biegiem.

Dyrektor Biegu
Robert Szych

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

       

    

    

    

    

    

     

     

    

         

          

     

     

          

     

         

        

Powrót na górę

Copyright © 2015 Ruchowa Akademia Zdrowia w Szczecinie.